Методи економічного аналізу підприємства - теоретичні аспекти

Anonim

Для якісної оцінки результатів господарської діяльності підприємства використовується економічний аналіз. При цьому необхідно чітко розмежовувати два поняття економічного аналізу: «методологія» і «методи».

Методологією прийнято вважати створення своєрідної моделі взаємозв'язків між результативними показниками і факторами, що впливають на ці результати.

На відміну від методології, методи економічного аналізу сприяють комплексному і системному вивченню впливу певних факторів на показники успішної діяльності підприємства з подальшим узагальненням отриманих показників.

Як інструмент, в основному, використовується спеціальна система показників, що характеризує господарську діяльність підприємства і що дозволяє підвищувати ефективність виробництва.

Основні методи економічного аналізу грунтуються на знаннях таких основних наук, як економіка, статистика і математика.

До економічних методів можна віднести:

- угруповання однорідних показників для дослідження зв'язків в складних явищах;

- порівняння, здійснюване шляхом зіставлення аналізованих даних;

- балансовий метод, що полягає в зіставленні двох показників і приведення їх до умовного рівноваги;

- графічний спосіб.

Статистичні методи економічного аналізу мають на увазі використання таких методів:

- відносних величин (відсоток, питома вага, індекс, коефіцієнт); - середніх величин;

- абсолютних різниць - зміна результату розраховується як добуток відхилення аналізованого фактора і базисного (або звітного) значення другого чинника;

- ланцюгових підстановок, який передбачає розрахунок проміжні значення загального показника шляхом поступової заміни базисних значень показників на звітні.

До статистичних методів економічного аналізу, крім перерахованих вище, можна віднести коефіцієнтний і індексний методи, побудова варіаційного ряду. Коефіцієнтний метод досить широко застосовується в економічному аналізі спільно з факторний аналіз і представлений системою відносних показників з бухгалтерської звітності (в основному, балансу і звіту про прибутки і збитки).

Індексний метод заснований на відносних величинах, визначається шляхом відношення фактичних даних в звітному періоді до відповідного показника базисного періоду (або ж, до планового).

Метод регресійного і кореляційного аналізу використовується як в статистиці, так і в математиці. За допомогою його використання визначається зв'язок між показниками, які не перебувають у функціональній залежності.

Математичні методи включають в себе математичне програмування, моделювання (матричне числення, теорія міжгалузевого балансу) і різні методи дослідження (наприклад, теорія ігор).

Економічний аналіз прийнято вважати в першу чергу факторний аналіз. Факторний аналіз передбачає перехід від початкової певної факторной системи до кінцевої (необхідної) факторної системі. При цьому здійснюється виявлення повної сукупності факторів, які надають в тій чи іншій мірі вплив на фінансовий результат діяльності підприємства.

Всі перераховані методи економічного аналізу можна використовувати в сукупності при проведенні повного аналізу діяльності суб'єкта господарювання. З самого початку для аналізу фінансової звітності використовуються методи групування показників, порівняння цих показників і їх графічне представлення. А ось вивчення закономірності розвитку аналізованих об'єктів проводиться з використанням статистичних методів аналізу рядів динаміки.

Цікаві статті

De mærkeligste tatoveringer i verden: fotosamling

"Nürnberg-æg": mesterværker af tyske urmakere

Filmografi og personlige liv af Hollywood skuespiller Barbo Adrienne

Afrikanske mønstre, ornamenter og motiver.